poppkad_2.jpg

poppkad - achtergrond3

Het kadaster houdt sinds 1834 een gedetailleerde inventaris bij van alle eigendommen en eigenaars op het Belgische grondgebied. Helaas laat het archief van deze overheidsinstelling zich moeilijk exploiteren voor onderzoek dat het lokale niveau overstijgt. Doordat de vastgoedgegevens voornamelijk per wijk of gemeente werden geregistreerd, wordt het kadaster gekenmerkt door een enorme territoriale versnippering (ca. 2500 gemeenten). Vele registers moeten worden geraadpleegd om de eigendomsverhoudingen voor een groter gebied in kaart te brengen. Deze klus wordt verder bemoeilijkt door de wijze waarop de talrijke mutaties in de originele registers werden opgetekend. Vorsers die een momentopname van de bezitsverhoudingen na 1834 willen bekomen, moeten de relevante data uit een overvloed aan kadastrale gegevens filteren, wat de nodige inspanningen kost. Tenslotte dienen de consultatievoorwaarden te worden vermeld. Het archief van het kadaster berust nog grotendeels bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), waar het niet vrij raadpleegbaar is voor het publiek.

De hiervoor beschreven belemmeringen staan een efficiënte exploitatie van kadastrale bronnen in de weg. Onderzoeksvragen die een grootschalige verwerking van patrimoniumgegevens vergen, blijven hierdoor onbeantwoord. Er bestaat een manier om een aantal van deze beperkingen te omzeilen. Vorsers kunnen terugvallen op bronnen die van het officiële kadaster zijn afgeleid. Met name de Kadastrale Atlas van Popp is een bruikbaar alternatief.


1. Eigen heerd is goud weerd
2. Vastgoed en wetenschappelijk onderzoek
3. Het kadaster als historische bron

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014