fig1.jpg
poppkad_2.jpg

zoekmachine vastgoedeigenaars

- gegevens in oranje zijn aanklikbaar -

Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger

Geïndexeerde Gemeenten

De kadastergegevens zoals die door Popp zijn gepubliceerd, volgen een vaste structuur in elke legger. De gegevens zijn geordend per artikel, wat overeenkomt met een eigenaar of groep van eigenaars met dezelfde zakelijke rechten op een bepaald onroerend goed in een gemeente. Links bovenaan zien we het artikelnummer, gevolgd door de naam, het beroep (op het moment van registratie) en de woonplaats van de eigenaar. Daaronder staan alle onroerende goederen opgesomd die de eigenaar in de gemeente bezit. Achtereenvolgens geven de kolommen weer: de wijk, het perceelsnummer, het soort perceel of gebouw en de oppervlakte (uitgedrukt in centiaren met komma‘s als scheidingstekens). Dan volgen inlichtingen met betrekking tot de waarde van de gebouwen zoals die door het kadaster werd berekend. De vijfde kolom vermeldt de inkomensklasse per type perceel of gebouw, waarbij de kleinste waarden voor de hoogste aanslagvoeten staan. De laatste twee kolommen bevatten de kadastrale inkomens van respectievelijk de onbebouwde en bebouwde percelen. Deze bedragen, uitgedrukt in frank, komen overeen met het netto-inkomen dat elk goed naar schatting jaarlijks aan de eigenaar opbracht. Onderaan vinden we tenslotte de som van de oppervlakten en inkomens per eigenaar terug.

Zoekmachine
Welke eigenaars en inlichtingen komen in de databank voor ?
Betrouwbaarheid en spelling van namen
Zoektips
Voorbeeld van vastgoedbeschrijving in een originele Popplegger
Waar vind ik de vastgoedbeschrijving van de eigenaars?
Waarom bestrijkt het namenregister niet alle gemeenten ?
Waar zijn vastgoedgegevens van de ontbrekende gemeenten te vinden ?
Handleiding voor onderzoekers

Disclaimer